ZASADY ADOPCJI WG FORUM POMOCY RETRIEVEROM ZŁOTY PIES

 

1. FPR Złoty Pies:

- nie posiada psów, które mogłyby pracować w dogoterapii,

- może odmówić adopcji do domów, w których zamieszkują dzieci poniżej 6 – go roku życia,

- może odmówić adopcji, gdy kandydat nie jest odpowiednio przygotowany do adopcji lub w toku procedury adopcyjnej pojawią się istotne wątpliwości,

- nie wyadoptowuje psów za granicę,

- nie wyadoptowuje psów do budy, kojca czy na łańcuch.

 

2.         Jeżeli zainteresowali się Państwo psem, który jest pod naszą opieką, prosimy o zapoznanie się z wątkiem psa i wypełnienie ANKIETY ADOPCYJNEJ, która pozwoli nam na wstępną ocenę Państwa, jako przyszłych właścicieli psa. Wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie na adres poczta@zlotypies.org

3.         Jeśli będąc w trakcie procedury adopcyjnej FPR Złoty Pies zdecydowali się Państwo na przystąpienie do procedur adopcyjnych na innym forum, to proszę nas o tym niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub na adres poczta@zlotypies.org. W przeciwnym przypadku proces adopcyjny zostanie przerwany. Ma to na celu zapobieganie przyznania Państwu dwóch psów z dwóch różnych fundacji/organizacji. Jeśli Państwo staracie się o adopcję dwóch psów to prosimy o zaznaczenie tego w ankiecie.

4.         FPR Złoty Pies umożliwia adopcję psów wyłącznie osobom pełnoletnim. O adoptowanie psa można ubiegać się tylko we własnym imieniu. Wydajemy psa wyłącznie osobie zaangażowanej w adopcję bez pośrednictwa osób trzecich, znajomych czy „na prezent”.

5.         Po otrzymaniu wypełnionej ankiety, umówimy się z Państwem na wstępną rozmowę telefoniczną na Państwa koszt. Od wyniku rozmowy telefonicznej zależy nasza decyzja czy przeprowadzimy u Państwa wizytę przedadopcyjną czy już na tym etapie zakończymy procedurę adopcyjną.

6.         Po pozytywnym wyniku rozmowy telefonicznej przeprowadzimy wizytę w Państwa domu. Nasz wolontariusz opowie Państwu o potrzebach psa (żywienie, profilaktyka, szkolenie). Może zadawać dodatkowe pytania. Wolontariusz nie jest osobą decyzyjną w sprawie adopcji psa. Decyzję o ewentualnym przyznaniu Państwu psa podejmuje zespół organizacyjny FPR Złoty Pies na podstawie ankiety, rozmowy telefonicznej oraz pisemnego sprawozdania wolontariusza z wizyty u Państwa. Decyzja ta nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Może się zdarzyć, że Państwa kandydatura zostanie pozytywnie zaopiniowana, ale zespół organizacyjny zaproponuje Państwu innego psa. Mamy spore doświadczenie i zawsze kierujemy się zasadą, że nowy dom musi pasować do psa, a kandydat musi zapewnić psu dom najlepszy z możliwych.

7.         Psy wydawane przez wolontariuszy FPR Złoty Pies są zazwyczaj po zabiegu kastracji/sterylizacji. Jeżeli jednak z różnych względów (zdrowotnych, finansowych czy czasowych) tak nie jest, nowy właściciel jest bezwzględnie do tego zobowiązany umową adopcyjną. Jest to bezwzględnie egzekwowane oraz kontrolowane.

8.         Proces adopcyjny z pozytywną decyzją przekazania psa kandydatowi kończony jest podpisaniem cywilno-prawnej umowy adopcyjnej między wolontariuszem FPR ZP będącym dotychczasowym opiekunem psa, a jego nowym właścicielem. Adoptujący osobiście odbiera psa, chociaż w wyjątkowych wypadkach może zwrócić się do FPR Złoty Pies o pomoc w organizacji transportu za zwrotem poniesionych kosztów.

9.         FPR Złoty Pies zastrzega sobie prawo posiadania tyle czasu przy podejmowaniu wszystkich decyzji ile wymaga tego dobro psa.

10.       Po zakończeniu procesu adopcji i po przekazaniu psa nowemu właścicielowi, opiekun zobowiązany jest do przekazywania wszystkich istotnych informacji o warunkach życia psa, jego zdrowiu, zmianach w zachowaniu itp. (poprzez forum, mail lub telefonicznie). Nie wolno przekazywać psa pod stałą opiekę osób trzecich. W wypadkach losowych (choroba, wyjazd) dopuszczalne jest przekazanie psa pod krótkotrwałą, tymczasową opiekę osób trzecich, ale w tych przypadkach prosimy o poinformowanie FPR Złoty Pies o czasowym miejscu pobytu psa. FPR Złoty Pies zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyty poadopcyjnej.

11.       Nowy właściciel nie ponosi kosztów adopcji psa a wolontariusze FPR Złoty Pies psów nie sprzedają. Dla nas każdy pies jest bezcenny. Mile są jednak widziane datki lub darowizny w postaci karmy, psich akcesoriów czy leków, jako wsparcie dla psów, które czekają na adopcję w domach tymczasowych, gdyż nasze psy utrzymywane są wyłącznie z funduszów naszych forumowiczów.

12.      Wolontariusze FPR Złoty Pies, będący poprzednimi opiekunami prawnymi wyadoptowanych psów roszczą sobie prawo do odzyskania wyadoptowanego psa, gdy dalsze jego przebywanie w domu docelowym stanie się z różnych powodów niemożliwe lub gdy warunki umowy adopcyjnej zostaną złamane.